Δραστηριοτητες

Για τη δικαιολόγηση των απουσιών ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α. Ο γονέας - κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι 10 (δέκα) ημερών συνολικά σε όλο το σχολικό έτος, αλλά όχι πάνω από 2 (δύο) συνεχόμενες ημέρες, με αίτηση που καταθέτει στο σχολείο και η οποία πρωτοκολλείται απαραιτήτως.

β. Απουσίες πέραν των 2 (δύο) συνεχόμενων ημερών δικαιολογούνται μόνο με ιατρική βεβαίωση, η οποία κατατίθεται στο σχολείο με αίτηση του γονέα - κηδεμόνα και η οποία πρωτοκολλείται απαραιτήτως.

γ. Οι απουσίες πρέπει να δικαιολογούνται μέσα σε 10 (δέκα) ημέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Μετά την παραπάνω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτό.

δ. Μεμονωμένες απουσίες μπορεί να δικαιολογούνται με αίτηση του γονέα - κηδεμόνα συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, μόνο όταν ο μαθητής έχει φύγει από το σχολείο με άδεια της διεύθυνσης.

ε. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

στ. Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες, όταν πραγματοποιούνται χωρίς την άδεια του διευθυντή σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς.

ζ. Απουσίες μαθητών δεν δικαιολογούνται τηλεφωνικά.