• Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ΕΠΑΡΚΗΣ:

α) Όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 50.

β) Όταν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις 114, από τις οποίες είναι δικαιολογημένες τουλάχιστον 64.

γ) Κατ' εξαίρεση και με ειδική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, όταν οι απουσίες δεν υπερβαίνουν τις 164 και πληρούνται ειδικές προϋποθέσεις:

 

  • Οι πέραν των 50 απουσιών να είναι δικαιολογημένες και να οφείλονται σε βεβαιωμένη ασθένεια.
  • Ο μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας των δύο τετραμήνων να είναι τουλάχιστον πλήρες 15.
  • Η διαγωγή να είναι Κοσμιοτάτη.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 50 αδικαιολόγητες απουσίες.